Naše služby

Rodinné domyZpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace a to ve většině případů zcela zdarma.


 

Pro rodinné domy je podpora na zpracování odborného posudku:

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)
   Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. 
- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B)
  
Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
- Efektivní využití zdrojů energie(oblast C)

  Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory.


 NZÚ pro rodinné domy v kostce:

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

OBLASTI PODPORY
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

PRAVIDLA:
 Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách
Programu na www.novazelenausporam.cz.
 Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před
realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných
opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do
informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické
vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu
výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých
výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a
rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9
týdnů od podání žádosti.
 Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Kompletní znění pravidel naleznete pod odkazem: http://www.novazelenausporam.cz/file/475/zakladni-pravidla-3-vyzvy.pdf

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.


Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

Oblasti znamenají: A.0 20 %,  A.1 ≥ 40 %,  A.2 ≥ 50 %,A.3  60 %, které sníží roční měrnou úsporu energie na vytápění RD. Pokud dosáhnete na oblast A.3 je  povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41.


Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností:

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000


Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie:

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,
   
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
   
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
   
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,

 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.


Podporované typy zdrojů:

Podoblast

podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]

C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

40 000

30 000


Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
   
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
   
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
   
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
   
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
   
 • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
   
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
   
 • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.


Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 00


Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
 • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
 • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy.


Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

Kotlíková dotaceZpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti. Tyto služby jsou kryty dodací, tudíž zdarma.Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tisíc korun tj. maximální výše kotlíkové dotace 127.500 korun.
VÝŠE PODPORY U KOTLÍKOVÉ DOTACE (kolik můžu dostat)
 • Kotel výhradně na uhlí 70%
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75%
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80%
 • + dalších 5% (dotace vyšší o 5%) pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší


 Kotlíková dotace v kostce:

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a na tzv. mikroenergetická opatření. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré, neekologické kotle 1. A 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.

Výše kotlíkové dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění domácnosti v rámci znečištěných oblastí.  Dotace je určena POUZE domácnostem fyzických osob, netýká se právnických osob. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také takzvaná mikroenergetická opatření. Míra dotace na ně je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 tisíc korun, které jsou součástí maximální celkové částky 150 tisíc korun. Možné je také využití kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení.


Mikroenergetická opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):
 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla


ZAMĚŘENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE (na co je možné dotaci získat)
 • Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tisíc korun)
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tisíc korun tj. maximální výše kotlíkové dotace 127,5 tisíce korun.
VÝŠE PODPORY U KOTLÍKOVÉ DOTACE (kolik můžu dostat)
 • Kotel výhradně na uhlí 70%
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75%
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80%
 • + dalších 5% (dotace vyšší o 5%) pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

CO LZE PODPOŘIT
 • Výměna zdroje tepla na pevné palivo za tepelné čerpadlo
 • Výměna zdroje tepla na pevné palivo za kotel na pevná paliva
 • Výměna zdroje tepla na pevné palivo za plynový kondenzační kotel
 • Instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
 • Instalaci dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek

CO NELZE PODPOŘIT
 • Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí
 • Náhrada stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměnu zdroje nelze podpořit v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů.
Předběžný harmonogram
Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro fyzické osoby (čas na předkládání žádostí)  je nejdříve leden/únor 2016.

Důležité odkazy
https://svt.sfzp.cz/

Bytové domy - pouze PrahaZpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace a to ve většině případů zcela zdarma.


 

Pro bytové domy je podpora na zpracování odborného posudku:

Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2


 NZÚ pro bytové domy v Praze v kostce:

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek


Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby


Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
 3. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
 

Oblast podpory A

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádí následující tabulky:
Sledované technické parametry Označení      [Jednotky] A.0 A.1 A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy U [W.m-2. K-1] ≤ 0,95xUrec dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A [─] Bez požadavku C A-B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20 % ≥ 30 % ≥ 40 %
 
Požadované parametry pro památkově chráněné budovy v oblasti podpory A:
Sledované technické parametry Označení      [Jednotky] A.0 A.1 A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy, u kterých je stanoven zvláštní postup při provádění U [W.m-2. K-1]  
dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A [─] Bez požadavku D A-C
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 10 % ≥ 20 % ≥ 30 %
 
Maximální výše dotace:

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy.

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími" požadavky, což umožní realizaci např. jen dílčích opatření.


Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:
 
Typ konstrukce A.0 a A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
Obvodová stěna 430 510
Střešní konstrukce 380 450
Výplně otvorů 1250 1500
Podlaha na terénu 500 600
Ostatní konstrukce, stropy 200 240
 

Oblast podpory C

Maximální výše dotace:

Maximální celková výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny. Celková výše podpory na jednu žádost je v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje tepla:

Podoblast podpory

Typ zdroje

Jednotková výše podpory

[Kč/b.j.]

C.1

C.2

C.1.1/C.2.1

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

20 000

17 000

C.1.2/C.2.2

Tepelné čerpadlo voda - voda

25 000

21 000

C.1.3/C.2.3

Tepelné čerpadlo země - voda

25 000

21 000

C.1.4/C.2.4

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

15 000

13 000

C.1.5/C.2.5

Plynový kondenzační kotel

10 000

8 000

C.1.6/C.2.6

Napojení na soustavu zásobování teplem

7 000

6 000

C.1.7/C.2.7

Plynové tepelné čerpadlo

20 000

17 000

C.1.8/C.2.8

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

25 000

21 000


Maximální výše podpory na solární termické systémy:

Podoblast podpory

Typ systému

Jednotková výše podpory

[Kč/b.j.]

C.3.1

Solární termické systémy

7 500

Maximální výše podpory na solární fotovoltaické systémy

Podoblast podpory

Typ systému

Jednotková výše podpory

[Kč/kWp]

C.3.2

Solární fotovoltaické systémy

12 500

Maximální výše podpory na systémy s nuceným větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory

Typ systému

Jednotková výše podpory

[Kč/b.j.]

C.4.1

Centrální systémy větrání se ZZT

25 000

C.4.2

Decentrální systémy větrání se ZZT

20 000


Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Co musí splňovat bytový dům, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici bytového domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů,
 • podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.